Exchange servers กว่า 28,500 แห่งเสี่ยงต่อการถูกโจมตีจากช่องโหว่ล่าสุด

เซิร์ฟเวอร์ Microsoft Exchange มากถึง 97,000 เครื่อง อาจเสี่ยงต่อช่องโหว่การยกระดับสิทธิ์ร้ายแรงที่ติดตามเป็น CVE-2024-21410 ซึ่งแฮ็กเกอร์กำลังโจมตีอย่างต่อเนื่อง Microsoft แก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ โดยที่ปัญหานี้ได้ถูกยกระดับให้เป็นZero-day แล้ว ปัจจุบันมีเซิร์ฟเวอร์ 28,500 เครื่องที่ถูกระบุว่ามีช่องโหว่   Exchange Server ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ใช้ โดยให้บริการอีเมล ปฏิทิน การจัดการที่อยู่ติดต่อ และบริการการจัดการงาน จากทั้งหมด 97,000 เครื่อง เซิร์ฟเวอร์ที่มีช่องโหว่ประมาณ 68,500 เครื่องนั้นขึ้นอยู่กับว่าผู้ดูแลระบบใช้มาตรการบรรเทาผลกระทบหรือไม่ ในขณะที่ 28,500 เครื่องได้รับการยืนยันว่าเสี่ยงต่อ CVE-2024-21410   ประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ เยอรมนี (22,903 แห่ง) สหรัฐอเมริกา (19,434 แห่ง) สหราชอาณาจักร (3,665 แห่ง) ฝรั่งเศส (3,074 แห่ง) ออสเตรีย (2,987 แห่ง) รัสเซีย…