Wi-Fi Alliance เริ่มออกตรารับรอง Wi-Fi 7 Certified ถ่ายโอนข้อมูลเร็วขึ้น 5 เท่า

สเปคฉบับร่างของมาตรฐาน Wi-Fi 7 หรือ IEEE 802.11be เริ่มพัฒนามานานหลายปีแล้ว และเริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่อิงตามมาตรฐานดังกล่าวออกสู่ตลาดตั้งแต่ช่วงปี 2023 ที่ผ่านมา ล่าสุดสเปคฉบับสมบูรณ์ถูกพัฒนาจนเสร็จเรียบร้อย และกลุ่ม Wi-Fi Alliance ก็พร้อมออกตราสัญลักษณ์ Wi-Fi 7 Certified เพื่อรับรองอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานดังกล่าวแล้ว Wi-Fi 7 เป็นมาตรฐานด้าน Wireless LAN ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก Wi-Fi 6/6E โดยใช้งานบนย่านความถี่ทั้ง 2.4, 5 และ 6 GHz เช่นเดียวกับ Wi-Fi 6e จุดเปลี่ยนสำคัญคือการขยายช่องสัญญาณให้กว้างขึ้นจาก 160 MHz เป็น 320 MHz มีการเพิ่มและปรับแต่งฟีเจอร์มากมายเพื่อเพิ่ม Throughput สองเท่า พร้อมเพิ่มเทคนิคการส่งสัญญาณแบบใหม่ เช่น Multi-Link Operation (MLO) และ 4K QAM ลด Latency…