Next-Generation IT Security Solution

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ภัยคุกคามหรือ การโจมตีในโลกไซเบอร์นั้น ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารูปแบบ และเทคนิคการโจมตีรูปแบบใหม่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การโจมตีในรูปแบบ Zero Day Attack การโจมตีในรูปแบบที่ไม่ใช่มัลแวร์ (Non-Malware Attack) นั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2019 คาดว่าจะมี จำนวนมัลแวร์มากกว่า 800 ล้าน มัลแวร์ซึ่งในจำนวนทั้งหมดที่พบเจอในแต่ละปีนั้น มีอัตราการเพิ่มขึ้น ของมัลแวร์รูปแบบใหม่ในทุกๆ ปีทำให้ระบบป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์แบบดั้งเดิม (Traditional IT Security) นั้นไม่สามารถที่จะป้องกันการภัยคุกคามหรือ การโจมตีทางโลกไซเบอร์ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้ได้

 

โดยทางบริษัทได้คัดสรรนวัตกรรมรูปแบบใหม่ของระบบป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ (Next Generation of IT Security Solution )  เพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ และแก้ปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หรือการโจมตีที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ โดยได้นำนวัตกรรมระบบป้องกันภัยคุกคามแบบใหม่รวมถึงเทคโนโลยีของ Artificial Intelligent (AI)  หรือ Machine Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์ และประมวลผล พฤติกรรม หรือ รูปแบบการทำงาน รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำให้สามารถวิเคราะห์และตรวจจับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หรือการโจมตีที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ เช่น Next Generation of End Point Security , Next Generation of Security Information and Event Management , Next Generation of Firewall ,  Privilege Access Management System, Web Isolation  and ETC.

Next-Generation IT Security Solution

เนื่องจากในปัจจุบันนี้ ภัยคุกคามหรือ การโจมตีในโลกไซเบอร์นั้น ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีการพัฒนารูปแบบ และเทคนิคการโจมตีรูปแบบใหม่อย่างสม่ำเสมอ เช่น การโจมตีในรูปแบบ Zero Day Attack การโจมตีในรูปแบบที่ไม่ใช่มัลแวร์ (Non-Malware Attack) นั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2019 คาดว่าจะมี จำนวนมัลแวร์มากกว่า 800 ล้าน มัลแวร์ซึ่งในจำนวนทั้งหมดที่พบเจอในแต่ละปีนั้น มีอัตราการเพิ่มขึ้น ของมัลแวร์รูปแบบใหม่ในทุกๆ ปีทำให้ระบบป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์แบบดั้งเดิม (Traditional IT Security) นั้นไม่สามารถที่จะป้องกันการภัยคุกคามหรือ การโจมตีทางโลกไซเบอร์ที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นในปัจจุบันนี้ได้

 

โดยทางบริษัทได้คัดสรรนวัตกรรมรูปแบบใหม่ของระบบป้องกันภัยคุกคามทางโลกไซเบอร์ (Next Generation of IT Security Solution )  เพื่อเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ และแก้ปัญหา ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หรือการโจมตีที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ โดยได้นำนวัตกรรมระบบป้องกันภัยคุกคามแบบใหม่รวมถึงเทคโนโลยีของ Artificial Intelligent (AI)  หรือ Machine Learning เข้ามาช่วยวิเคราะห์ และประมวลผล พฤติกรรม หรือ รูปแบบการทำงาน รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำให้สามารถวิเคราะห์และตรวจจับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หรือการโจมตีที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นได้ เช่น Next Generation of End Point Security , Next Generation of Security Information and Event Management , Next Generation of Firewall ,  Privilege Access Management System, Web Isolation  and ETC.

null

Next Generation Security platform ที่สามารถรับมือภัยคุกคามที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็น Ransomware, Malware, Trojans, Worms, Virus และภัยคุกคามอื่นๆ ไม่ให้โจมตีเน็ตเวิร์คขององค์กรได้ โดยมีฟังก์ชันการทำงานที่ช่วยให้ไอทีบริหารจัดการ (Managed) ได้จากส่วนกลาง และจัดการได้ถึงระดับ Application

null

Next-generation antivirus + endpoint detection and response (EDR) ที่ผสานรวมระหว่างเทคนิคการตรวจจับพฤติกรรมของภัยคุกคาม เข้าด้วยกันกับการวิเคราะห์บนระบบ Cloud แทนที่การใช้ Signature แบบดั้งเดิม เพื่อให้อุปกรณ์ Endpoint สามารถตรวจจับภัยคุกคามจากทั้งมัลแวร์ และนอกเหนือจากมัลแวร์

null

SIEM ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในการตรวจจับ และติดตามเหตุการณ์ที่คาดว่าจะเป็นภัยคุกคามของระบบภายในองค์กร โดยระบบมีการใช้เทคโนโลยี User and Entity Behavior Analytic (UEBA) ที่สามารถวิเคราะห์ เชื่อมโยง และประมวลผลพฤติกรรมของผู้ใช้งาน (User Behavior Analysis) รวมถึงการเข้าถึง รีซอร์สที่สำคัญขององค์กร (Entity)

null

โซลูชันสำหรับป้องกันระบบ IT จากภัยคุกคามแบบครบวงจร ครอบคลุมทั้ง 4 ส่วน ได้แก่ Infrastructure, Cloud, IoT และ OT รวมไปถึงนำเสนอ Adaptive Security Framework สำหรับรับมือกับภัยคุกคามไซเบอร์

null

โซลูชันสำหรับบริหารจัดการ Privilege Account ให้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ การเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยให้แก่ Privilege Passwords, การทำ Least Privilege บนอุปกรณ์ปลายทางและเครื่องเซิร์ฟเวอร์, การบริหารจัดการ Privilege บนอุปกรณ์เน็ตเวิร์ก และการบริหารจัดการ Privilege บน Virtual และ Cloud