CiscoLogo

การทำงานร่วมกัน

เร่งความเร็วในการทำงานเป็นทีมและสร้างประสบการณ์ของลูกค้าที่มีความหมายยิ่งขึ้น

คุณจะทำงานอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้อย่างไร?

ลองคิดดูว่าวิธีการทำงานของคุณพัฒนาไปอย่างไร เป็นไปได้ว่า ไม่ใช่การทำงานตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นอีกต่อไป และไม่ต้องอยู่ในสำนักงานแห่งเดียวเสมอไป การทำงานในปัจจุบันต้องอาศัยการทำงานร่วมกันและเกี่ยวข้องกับทีมงานที่อยู่ต่างเขตเวลากัน องค์กรในทุกแห่งหนต่างกำลังมองหาวิธีการเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานและประสบการณ์ของลูกค้าเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นและมีความคล่องตัวในเชิงธุรกิจมากขึ้น ยิ่งมีการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพมากเท่าใด องค์กรก็ยิ่งทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นเท่านั้น
ร้อยละเจ็ดสิบสองของผู้ตอบกล่าวว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา “การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในทีม” ทวีความสำคัญมากขึ้น
ร้อยละห้าสิบสี่ของผู้นำทางธุรกิจลงทุนในโซลูชันการทำงานร่วมกันที่ใช้งานง่ายขึ้น
ร้อยละหกสิบสี่ของผู้ที่ได้รับการสำรวจรายงานว่าการทำงานร่วมกันกับบุคคลภายนอกมีความสำคัญมากขึ้น

เทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญต่อผู้คนและทีมเป็นอันดับแรก

การทำงานร่วมกันในแบบที่ง่ายต่อการรับรู้จะทำให้พนักงานรุ่นใหม่ได้รับประสบการณ์การทำงานที่เป็นส่วนตัวยิ่งขึ้น

ระบบการสื่อสารแบบครบวงจร

รวมแอปพลิเคชันเสียง วิดีโอ ข้อมูล และระบบเคลื่อนที่ของคุณไว้ในที่เดียว

ศูนย์ติดต่อ

สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยประสบการณ์ในการดูแลลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ

จุดเชื่อมต่อการประสานการทำงานร่วมกัน

อุปกรณ์ที่ได้รับรางวัลช่วยให้การทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงมีความสมจริงยิ่งขึ้น

การทำงานร่วมกันแบบง่ายต่อการรับรู้กำลังเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน

การใช้ AI และบริบทได้เปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการให้บริการลูกค้า

การทำงานร่วมกันแบบง่ายต่อการรับรู้กำลังเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน

การใช้ AI และบริบทได้เปลี่ยนแปลงการทำงานร่วมกันเพื่อเร่งประสิทธิภาพการทำงานของทีมและการให้บริการลูกค้า

พื้นที่การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก

Cisco ปรับเปลี่ยนประสบการณ์ในการโทรด้วยระบบคลาวด์และการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มขนาดเล็ก เชื่อมต่อกับกระบวนการทำงานและพื้นที่ทำงานของคุณได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น

Small business collaboration tools

We’re living in an always-on, 24-hour-a-day world, and you need to move fast and efficiently. Respond quickly with our office communication solutions designed for businesses of all sizes.

2019 Gartner Magic Quadrant for Meeting Solutions

Need an Expert?

Have a Question? Send us your questions and a specialist will get back to you shortly.

Sales Representative

Technical Support

Need an Expert?

Have a Question? Send us your questions and a specialist will get back to you shortly.

Sales Representative

Technical Support