All-in-One Secure Remote Working

เลือกเราดีอย่างไร “All-in-one Secure WFH” ที่ประกอบไปด้วย Multi-Factor Authentication รองรับอุปกรณ์ได้หลากหลาย และรองรับทั้งแบบติดตั้ง และไม่ติดตั้ง Software Agent ให้บริการเชื่อมต่อ Application ภายในองค์กรด้วยความปลอดภัยตามแบบ Zero Trust Model ลดความเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลจาก Malware/Ransomware Phishing Email และการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ลดความซับซ้อนในการติดตั้ง ทุกอย่างทำผ่านระบบ Cloud ไม่ต้องซื้อ Hardware สามารถติดตั้งได้ภายใน 30 นาที บริหารจัดการได้ง่ายผ่าน Centralized Management Console สามารถเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลผู้ใช้งานในองค์กร หรือใช้ฐานข้อมูลผู้ใช้งานบน Cloud ได้