Photo-01

 

บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (WIT) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Centralized Wireless LAN Controller ของบริษัท Aruba Networks ให้กับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานในระบบสารสนเทศของทางมหาวิท- ยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   ทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยมีเสถียรภาพในการบริหารจัดการจากส่วนกลางได้ดี มีความคล่องตัว และรวดเร็วในการโอนถ่ายข้อมูล มีความปลอดภัยสูง และอำนวยความสะดวกในการใช้บริการเครือข่ายได้อย่างกว้างขวาง ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงการขยายต่อยอดของ Applicationต่างๆของระบบสารสนเทศในอนาคตได้อีกด้วย

ท่าน รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายนโยบายและสารสนเทศ และผู้อำนวยการ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า “แนวความคิดในการนำเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) เข้ามาใช้กับหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีการทำงานเป็นรูปแบบ Mobile Office มากขึ้น โต๊ะทำงานก็น้อยลง ดังนั้น เราจึงนำระบบเครือข่ายไร้สายมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์โดยทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา เช่น สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ที่อยากจะเรียน หากเป็นนักเรียน-นักศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือ สามารถทำงานได้ทุกเวลาหากเป็นบุคลากรของหน่วยงานนั้นๆ เป็นต้น เพราะฉะนั้น ระบบเครือข่ายไร้สายจึงจำเป็นอย่างมาก ช่วยให้ชีวิตในการทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เสริมสร้างการเรียนรู้ให้สนุกและสดใสมากขึ้น ลดความตรึงเครียด มีอิสระและยืดหยุ่นในการจัดการ ทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆได้เป็นอย่างดี เช่น Smartphone, Net Book, iPhone และ PDA เป็นต้น ดังนั้นระบบเครือข่ายไร้สาย จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะสามารถรองรับในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ สำหรับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคนได้ โดยมีการสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้บุคลากรทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ดำเนินงานจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้เลือกระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Centralized Wireless LAN Controller จาก Aruba Networks เพราะมีความปลอดภัย และมีความรวดเร็วในการใช้งาน  ทั้งนี้ได้ตรวจสอบจำนวนผู้ใช้งานจริง จากระบบเครือข่ายไร้สายในปัจจุบันของแต่ละพื้นที่ พบว่า พื้นที่ศาลายา มีผู้ใช้งานที่ใช้ปฏิบัติการของ Server และนักศึกษาที่ใช้บริการ มีจำนวนถึง 800-900 คน/วัน, พื้นที่พญาไท เนื่องด้วยเป็นพื้นที่ที่มีการเปิดการเรียนการสอนหลายคณะ จึงทำให้มีผู้ใช้งานมากถึง 2,600-2,700 คน/วัน, พื้นที่บางกอกน้อย(ศิริราช) มีผู้ใช้งานประมาณ 1,800 คน/วัน ส่วนอีก 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกาญจบุรี, วิทยาเขตนครสวรรค์ มีผู้ใช้งานประมาณ 500-600 คน/วัน และทางวิทยาเขตอำนาจเจริญที่กำลังก่อตั้ง ก็จะมีการพัฒนาระบบเพื่อต่อขยายเพิ่มอีกในอนาคต

”ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการนำเอาระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Centralized Wireless LAN Controller มาประยุกต์ใช้กับงานด้านต่างๆให้รองรับกับระบบสารสนเทศ MU–SIS (Mahidol University – Shared Information Service System) ที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนาระบบนี้ขึ้นซึ่งเป็นระบบ Intranet        มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 12 ระบบย่อย เพื่อให้สามารถเดินเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิทินข่าว การจองทรัพยากร การบริหารโครงการและบริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยสูง มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งในด้านการเรียนการสอนให้มีความทันสมัย   นอกจากนี้ยังมีระบบอินทราเน็ตสำหรับดาว์นโหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ต่างๆ ผ่านเว็บได้ เช่น โปรแกรม Microsoft, โปรแกรม SPSS, โปรแกรม Antivirus และโปรแกรม EndNote ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยในการจัดการรายการบรรณานุกรม เป็นต้น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มีแผนงานที่จะเพิ่มเติม Application ต่างๆมาใช้งานกับระบบเครือข่ายแบบไร้สายอีกมากมาย โดยระบบการบริหารเดิมที่มีอยู่และดำเนินการแล้ว เช่นระบบทะเบียนนักศึกษา อีก 34 Module ย่อย โดยล่าสุดภายในปี2553นี้ กำลังดำเนินการพัฒนาระบบเว็บท่าศูนย์กลาง(Web portal) สำหรับเก็บรวบรวมเอกสารข้อมูลของหน่วยงาน ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ Faculty Information System (MUFIS), ระบบ Enterprise Resource Planning System (MUERP) เช่นระบบบัญชีการเงิน, การคลัง–นโยบาย, ทรัพยากรบุคคล ของมหาวิทยาลัยให้ใช้งานได้เป็นอย่างดี รวมถึงระบบจัดการความรู้ เพื่องานสืบค้น และเพื่อสร้างกลุ่มชุมชนภายใน (Community of Practice – CoP) สำหรับสร้าง Webblog ให้สามารถรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศได้ในอนาคต”   ท่าน ผอ.รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย กล่าวเสริม

”จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ทางมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการติดตั้งใช้ระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Centralized Wireless LAN Controller ของ Aruba พบว่าระบบเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยฯมีเสถียรภาพในการทำงานมากขึ้น และเพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการจากส่วนกลางได้จริง มีสมรรถนะดี มีความเร็วในการใช้งาน และมีความปลอดภัยสูงเป็นสิ่งสำคัญ จึงนับได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถต่อขยายแผนงานของทางมหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านต่างๆเพิ่มขึ้น ทั้งในปัจุจบันและในอนาคตได้ และสามารถเข้าถึงได้ทุกระบบที่ใช้งานของอุปกรณ์ที่มี พร้อมทั้งได้รับคำปรึกษาที่ดีจาก บริษัทเวิล์ด อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ ที่เป็นผู้ให้บริการในการติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายที่มีประสบการณ์มายาวนานและมีความชำนาญสูง เข้ามาทำหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ และยังเป็นบริษัทที่สามารถนำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับราคาที่พึงพอใจ จึงทำให้ทางมหาวิทยาลัย เชื่อมั่นและไว้วางใจในการให้บริการมาโดยตลอด” ท่านผอ.รศ.ดร.นพ. ชัยเลิศ พิชิตพรชัย กล่าวเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล:
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขึ้น เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามพันธกิจต่างๆ ให้บรรลุผลสำเร็จ พร้อมสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่ ICT–Based University เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามแผนแม่บทเพื่อการพัฒนางาน ICT ของมหาวิทยาลัยมหิดล (ICT Master Plan of Mahidol University) ทั้งในด้านระบบเครือข่ายสื่อสาร ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศ ระบบคลังข้อมูล และการพัฒนาระบบสื่อผสม (Multimedia Development)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร: www.opit.mahidol.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ Aruba Networks:
อารูบา เน็ตเวิร์คส์ เป็นผู้นำด้านระบบเครือข่ายแบบไร้สายระดับองค์กรที่มีอัตราการเติบโตสูง และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการรวมศูนย์ระบบเครือข่ายทั้งด้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริการผู้ใช้งานแบบโมบาย รวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้รับประโยชน์มหาศาลจากระบบเครือข่ายในองค์กรซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี อันล้ำสมัยทั้งด้านโมบิลิตี้ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีไร้สาย ปัจจุบันอารูบาผลิต และทำตลาดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โมบิลิตี้คอนโทรลเลอร์ แอ็กเซสพ้อยต์ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย และซอฟต์แวร์โมบิลิตี้ชั้นสูง อุปกรณ์ อารูบา ได้รับความไว้วางใจ ติดตั้ง ในองค์กรชั้นนำระดับโลกมากกว่า 3,000 องค์กร และถูกจัดอันดับอยู่ใน Leader Quadrant Gartner Enterprise wireless LAN โดยมีสำนักงานทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป เอเชียแปซิฟิค อินเดีย และประเทศไทย อีกทั้งยังมีพนักงานของบริษัททำงานอยู่ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สายของอารูบา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท: www.arubanetworks.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ World Information Technology:
บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (WIT) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายที่มีความชำนาญสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี ที่ให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจร ด้วยวิศวกรดูแลระบบที่มีความชำนาญ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้ WIT ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้พัฒนาติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับบริษัทชั้นนำ และองค์กรที่มีชื่อเสียงมากมายรวมกว่า 400 แห่ง ในประเทศไทย รวมถึง ธนาคาร หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ให้บริการ ระบบเครือข่าย โดยมีโซลูชั่นที่หลากหลาย ทั้งด้าน Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Wireless LAN , Storage Area Network (SAN) , Network Security, Internet & Internet Solutions , Application Deliver Solutions, Video Conference System, IP Telephony, Network and Security Information Management System และ Structured Cabling System