KK

World Information Technology Co., Ltd. (WIT) เปิดเผยว่า ทางบริษัทฯได้รับเลือกเป็นผู้ให้บริการติดตั้งระบบ Aruba Airwave Wireless Management และระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Centralized Wireless LAN Controller ของบริษัท Aruba Networks ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เสถียรภาพและความสามารถในการบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายจากส่วนกลางได้ ช่วยลดต้นทุน โดยการนำอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายของคณะแพทย์ที่มีอยู่เดิมกลับมาใช้งานร่วมกันใหม่ได้ด้วย

 

K.pojchawit2
ท่าน รศ.นพ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยว่า “แนวความคิดในการนำเทคโนโลยีเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless LAN) เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบเครือข่ายไร้สายจากส่วนกลาง และการนำอุปกรณ์ ที่สามารถควบคุมการทำงานของระบบไร้สาย (Wireless Controller) เข้ามาใช้งานได้นั้น เป็นเพราะแต่เดิมเรามีปัญหาในการ Configuration ของ Access Point จากส่วนกลาง สาเหตุเกิดจากการร่างโครงการจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) ในอดีตนั้นยังไม่ครอบคลุม ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงวิศวกรผู้ดูแลระบบในช่วงเวลานั้น     จึงไม่มีการดำเนินงานต่อให้สำเร็จลุล่วงได้      ทั้งในเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ Control และ Software Control ไม่ได้รวมมาในโครงการนั้นด้วย หลังจากติดตั้งระบบไปเรียบร้อยแล้วจึงทำให้พบปัญหาที่เกิดขึ้น คือ เกิดปัญหาในระบบเครือไร้สายใช้งานได้บ้าง ไม่ได้บ้างเป็นบางจุด การบริหารจัดการดูแลระบบจากส่วนกลางก็ทำได้ยาก เช่น การSetup และ Configuration ของ Access Point ระบบจะต้องเข้าไปที่อุปกรณ์ AP ทีละเครื่อง ก่อให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลามาก ทั้งยังไม่สามารถ Monitor ระบบจากศูนย์กลางได้ ซึ่งเป็นผลมาจากการติดตั้งระบบฟังก์ชั่นที่ไม่ครบสมบูรณ์ เวลาทำการ Configuration ของ Access Point ในการบริหารจัดการจากส่วนกลางจึงแสดงศักยภาพของอุปกรณ์ และความเสถียรภาพได้ไม่เต็มที่ และยังทำให้ไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ Access Point อื่นๆได้ หากเปรียบเทียบก็คงไม่ต่างจากการใช้งานของอุปกรณ์มาตรฐานทั่วไปที่มี ดังนั้นกระบวนการที่จะต้องทำการควบคุมการบริหารจากส่วนกลางให้ได้บรรลุเป้าหมายนั้น จึงเป็นที่มาของแนวความคิดของโครงการนี้ ที่จะติดตั้งซอฟท์แวร์ Wireless Management Centralized Wireless LAN Controller ของ Aruba พร้อม Wireless Access Point ใหม่ เพื่อมาควมคุมระบบเครือข่ายไร้สายทั้งหมดจากส่วนกลางให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบ มีประสิทธิภาพสูง และรองรับการใช้งานกับอุปกรณ์ได้ตรงความต้องการ”

จากที่บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (WIT) ได้นำเสนออุปกรณ์และระบบ Aruba Airwave Wireless Management และระบบเครือข่ายไร้สายแบบ Centralized Wireless LAN Controller ของบริษัท Aruba Networks ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ทำให้ทางมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการเครือข่ายไร้สายจากส่วนกลาง ด้วย Aruba Airwave Wireless Management การจัดการระบบเครือข่ายไร้สายของ Aruba ที่มีเสถียรภาพและสามารถใช้ร่วมกับระบบเครือข่ายไร้สายได้หลากหลายยี่ห้อ เช่น Cisco, 3Com เป็นต้น “ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นจากการร้องเรียน ของผู้ใช้งานในการเชื่อมต่อสัญญาณไวเลส ยอมรับว่าปัจจุบันการร้องเรียนดังกล่าวเริ่มลด น้อยลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งนี้วัตถุประสงค์หลักของทางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ ต้องการให้ระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้งานสามารถบริหารจัดการจากส่วนกลางภายใน ให้ครอบคลุมโครงข่าย และควบคุมการใช้งานได้อย่างราบรื่นดี รวดเร็ว และมีความเสถียรสูง เช่นสามารถรองรับผู้ที่ลงทะเบียนใช้งานได้พร้อมกันอย่างน้อย 500 คนขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ คาดการณ์ไว้ว่าอนาคตจะมีการให้บริการข้อมูลต่างๆ เช่น เกี่ยวกับข้อมูลผู้ป่วยของโรงพยาบาลสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยของแพทย์ และนักศึกษาแพทย์ ที่จะเข้ามาลงทะเบียนใช้งานอินทราเน็ตบนเครื่องโน๊ตบุ๊คอีกไม่น้อยกว่า 600 เครื่อง รวมถึงการใช้งานของห้องสมุด และทางด้านงานวารสาร ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการติดตั้งเดินสายเปิดให้บริการอินเตอร์เน็ต ในปัจจุบันของคณะแพทยศาสตร์ เพื่อรองรับการใช้งานไว้แล้วมีประมาณ 3,000 จุด มีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดให้บริการอีกประมาณ 1,000 เครื่อง ซึ่งยังไม่ได้รวมเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับภายในสำนักงาน 400 เครื่อง” รศ.นพ.พจน์ชวิทย์ อภินิเวศ กล่าวเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น:
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตสาขาแพทยศาสตร์ โดยเน้นด้านเวชปฏิบัติทั่วไปและสุขภาพชุมชน ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นศูนย์กลางความร่วมมือในการค้นคว้า วิจัยปัญหาด้านสุขภาพ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของอาเซียน ที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีมาตรฐานการศึกษาระดับสากล มีการวิจัยและการบริการเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และของประเทศ และมีการบริหารจัดการที่ดี ผลิตบัณฑิตทางการแพทย์ วิจัยและสร้างองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน เป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็งและมีดุลยภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2551 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2551)
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับองค์กร: www.md.kku.ac.th

ข้อมูลเกี่ยวกับ Aruba Networks:
อารูบา เน็ตเวิร์คส์ เป็นผู้นำด้านระบบเครือข่ายแบบไร้สายระดับองค์กรที่มีอัตราการเติบโตสูง และเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดการรวมศูนย์ระบบเครือข่ายทั้งด้านระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบรักษาความปลอดภัย และการให้บริการผู้ใช้งานแบบโมบาย รวมเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้รับประโยชน์มหาศาลจากระบบเครือข่ายในองค์กรซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยี อันล้ำสมัยทั้งด้านโมบิลิตี้ ความปลอดภัย และเทคโนโลยีไร้สาย ปัจจุบันอารูบาผลิต และทำตลาดผลิตภัณฑ์อุปกรณ์โมบิลิตี้คอนโทรลเลอร์ แอ็กเซสพ้อยต์ทั้งแบบมีสาย และไร้สาย และซอฟต์แวร์โมบิลิตี้ชั้นสูง อุปกรณ์ อารูบา ได้รับความไว้วางใจ ติดตั้ง ในองค์กรชั้นนำระดับโลกมากกว่า 3,000 องค์กร และถูกจัดอันดับอยู่ใน Leader Quadrant Gartner Enterprise wireless LAN โดยมีสำนักงานทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป เอเชียแปซิฟิค อินเดีย และประเทศไทย อีกทั้งยังมีพนักงานของบริษัททำงานอยู่ทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายไร้สายของอารูบา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท: www.arubanetworks.com

ข้อมูลเกี่ยวกับ World Information Technology:
บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี่ จำกัด (WIT) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง และวางระบบเครือข่ายที่มีความชำนาญสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 22 ปี ที่ให้บริการครอบคลุมอย่างครบวงจร ด้วยวิศวกรดูแลระบบที่มีความชำนาญ และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ จึงทำให้ WIT ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นผู้พัฒนาติดตั้งระบบเครือข่ายให้กับบริษัทชั้นนำ และองค์กรที่มีชื่อเสียงมากมายรวมกว่า 400 แห่ง ในประเทศไทย รวมถึง ธนาคาร หน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้ให้บริการ ระบบเครือข่าย โดยมีโซลูชั่นที่หลากหลาย ทั้งด้าน Local Area Network (LAN), Wide Area Network (WAN), Wireless LAN , Storage Area Network (SAN) , Network Security, Internet & Internet Solutions , Application Deliver Solutions, Video Conference System, IP Telephony, Network and Security Information Management System และ Structured Cabling System