บริษัท เวิลด์ อินฟอร์เมชั่นจำกัด จำกัด ได้รับรางวัล Strategic Award 2017 “Aruba Elite Win Award” จาก HPE